Guido Gezelle : die varende vroue

“die varende vroue” was aanleiding voor een gedicht van Guido Gezelle waarin hij 2 maal op verschillende wijze Wijtschate vermeldt.

 

Regel 53 : Widécat en

Regel 55 : Wigisghaete

“daerme datsi liep heurer veerden

recht naer Wittécat – int walsc

heetet also, ma tes valsc –

tes te Widisghaete dat si es comen,”

 

Hierin meldt hij dat Widécat het Waals is voor Wijtschate,

maar eigenlijk niet juist is en Widisghaete moet zijn.

 

Voor de echte cultuursnuivers, hierbij de volledige tekst,

over “die varende vroue”, de grote storm die Wijtschate en

omstreken geteistert heeft :

 

DIE VARENDE VROUE

VAN der viervlaghen, die voordesen

hier te Brugghe es opgheresen,

schreef ic u in enen brief;

nu wil ic dichten, eist u lief,

vander varender vrouen doene,

al de canten van Moscheroene.

Achttienhondert, doe men screef,

ende tsestich, daartoe bleef

nu noch – I – te tellen mede,

ward dat walenlant, ter stede

waer dat Comene staet, die stat,

ende daer omtrent, ghevat

van ener rampen die, onsochte,

daer die varende vroue brochte.

Dats ene derne, wildut weten,

die was van euvelen gewetene

ende, diet quaet bedreef, metter macht,

tote dat si hor egen vadere mesacht

ende bespot heeft scandelicke:

daeromme die vader se scrickelicke

vloecte, ende seide: vaert

wech van hier ten wolckenwaert

ewelicken! Ende si voer voort,

so soe dienen vloec hadde ghoort.

Rusten en can si nemmermeer,

ende si wert, in vlaemscer talen,

die varende vroue geheeten; wale

ende terecht, terwilen soe vaert

altide sere voorewaert. –

Dicken vaert si oec neder, laci!

Scrickelick es nog die altracie

toe Comen,

so ict hebbe vernomen,

ende daer alomme ende daerbi,

– warent gheen walen, tspetemi! –

Die dat wisten seidenmi, twaren,

si quam uppe die wolcken ghevaren,

tenemale int graue ghecleet,

met enen clede wijt ende breet,

ende, ghinat gheen twe ghetelt,

eer si tat al inne dat velt.

Twas te Mesine, waer dat scone

hof staet ende die meiskine wonen;

– meiskine en scaet si, sech men, nooit,-

maer die bomen die heeft si ghestrooit

ende ghesmeten ende ghebroken,

ende in dat grijsde cleet gedoken

ende meghevoert medeen

hooi ende strooi, stock ende steen,

daken, vlaken, pannen ende peerden,

daerme datsi liep heurer veerden

recht naar Wittécat – int walsc

heetet also, ma tes valsc –

tes te Widisghaete dat si es comen,

ende si heeft CCC bomen

uteghewronghen, aveghedraeit,

wech gherot ende omverre ghewaeit,

dattes jammer om te segghen.

Vele hebben moeten den dume legghen

vanden bomen, sterck ende groot,

als die vroue voorbi hun scoot.

Van enen appelare willic tellen:

niemene ne sal nu moeten scellen

nochte proeven meer die appelen sine,

– ai twaren toch solke scone fine

’t jaer voordesen! – die vroue trockene

omme ende slouchene al in brocken,

slouchen die wortel af ende die crone,

ende soe smeten daertoe in die bonen:

CCC stappen hi lach vandaer

lik enen like, dat es waer.

Enen jonghene drouch si mede

in horen aermen, ende si dede

omme te paeyene, liefghetal

vele, maer hi ne wou medal

horcken na horen strelen ende plaghen;

doe ne wou sene niemeer draghen,

ende soe smeetene daer lik nen hont,

dits waerhede, langs den gront.

Ene coe, met bant ende stake,

greepsi sonder lettenbrake

uten stal ende bantse vast

aen den stake; van daer wast

vamen tiene, dat wetic wale,

sonder quaet ochte sonder quale.

iij hofstedekine cort ende cleen

heeft soe ghemaect, of waeist maer – I, –

ende die weduwe die sprac si ane

ende is ene wile bliven stane

voor heurder veisteren, daer si gheseten

sat in enen leenstoele. Godt mach weten

wat die varende vroue al sei

teghen dat wedukin! Wat si dei

ai! dat weten wi al te male!

Cleen ende flau en scaet si niet,

maar al datter groot ute siet

ende sterck, daer loopt si jeghen

ende so saen eist nereghesleghen:

waert noch duust keers stercker, tlach

al omverre in enen slach.

Maar die lieden van horen gelachte,

vrouen spaert si der groter crachte,

nochte si en deret haer niet

soet te Comene es gesciet.

Reinaert, Reinaert, ghij sijt fel

so die varende vroue, ende snel!

Spaert uwe vrienden ende gelicken

sodanig dat dat scrickelike

hemelgewelt u oec sparen mach,

up desen ende up allen dach!

 

Meest recente berichten

Welke 'historische' namen/schrijfwijzes voor Wijtschate vind je het mooist ?

View Results

Laden ... Laden ...